REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach. Podmiotem organizującym szkolenia on-line jest Lignar GDP Consulting z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 7/11/2.
 2. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza on-line, który jest zamieszczony przy każdym szkoleniu.
 3. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie jest potwierdzeniem akceptacji warunków szkoleń określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie stanowi prawnie wiążącą umowę między Podmiotem organizującym szkolenia a Zamawiającym oraz jest zobowiązaniem do zapłaty.
 5. Szkolenia są potwierdzane przez Organizatora nie później niż 3 dni przed datą planowanego szkolenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Przed szkoleniem Organizator udostępnia Uczestnikowi materiały dydaktyczne oraz link do platformy szkoleniowej.
 6. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zgłoszone na szkolenie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu spowodowanej problemami technicznymi Uczestnika szkolenia. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie stabilnego łącza internetowego oraz komputera lub innego typu urządzenia elektronicznego wraz z głośnikami oraz aplikacji Microsoft Teams.
 8. Podczas szkolenia zabronione jest nagrywanie treści szkoleniowych i/ lub wykonywanie zrzutów ekranu bez zgody Organizatora.
 9. Koszt szkolenia jest wskazany na stronie internetowej lignar.pl przy każdym szkoleniu.
  W przypadku firm płatności za udział w szkoleniu należy dokonać w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie przesłanej faktury zawierającej dane dotyczące rachunku bankowego. W przypadku zgłoszeń osób fizycznych płatności za szkolenie należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia.
 10. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest po pisemnym zgłoszeniu na adres office@lignar.pl.
  W przypadku rezygnacji przed otrzymaniem potwierdzenia terminu szkolenia Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku przesłania rezygnacji po otrzymaniu potwierdzenia terminu szkolenia Uczestnik ponosi 50% kosztu szkolenia. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.
 11. Faktury za szkolenie przesyłane są w dniu szkolenia wyłącznie na adres e-mail wskazany
  w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Po zakończonym szkoleniu Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który jest przesyłany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu ze względów organizacyjnych lub zdarzeń losowych. Organizator niezwłocznie informuje Uczestników szkolenia o zmianie dotyczącej danego szkolenia.
 14. Materiały szkoleniowe oraz dane dotyczące szkoleń dostępnych na stronie lignar.pl są objęte prawami autorskimi.
 15. Dane uczestników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 przez Podmiot organizujący szkolenia wskazany w pkt.1 niniejszego regulaminu.