Audyty jakości

  • Przeprowadzamy audyt wewnętrzny w miejscu prowadzenia działalności w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami. Dokonujemy merytorycznej analizy stanu wdrożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie sprawdzenia funkcjonowania poszczególnych procesów, weryfikacji praktycznej realizacji istniejących procedur jakościowych oraz dostępnych zapisów. Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę zgodności oraz propozycje optymalnych rozwiązań dla obszarów wymagających doskonalenia.
  • Dokonujemy audytu dokumentacji DPD w celu sprawdzenia zgodności istniejących zapisów z wymaganiami. Weryfikujemy dostarczoną dokumentację dotyczącą DPD i przeprowadzamy specjalistyczną analizę spełniania wymagań ustawowych. Dostarczamy raport z audytu, gdzie wskazujemy skuteczne działania, których podjęcie jest niezbędne celem prawidłowego prowadzenia hurtowni.